Λίμνη Κατάφυτου – Τεχνητό φράγμα

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου

Τα φράγµατα, είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται στις κοίτες ποταµών ή χειμάρρων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποθήκευση επιφανειακών απορροών προκειµένου να αποδοθούν σε διάφορες χρήσεις.

Η Τεχνητή Λίμνη – Φράγμα Καταφύτου είναι χωμάτινο φράγμα με αργιλικό πυρήνα και κατασκευάστηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποθήκευση επιφανειακών απορροών προκειμένου να αποδοθούν σε διάφορες χρήσεις. Τροφοδοτείται από τους χειμάρρους Περσέκ και Σινέ.

        ” Τα χωµάτινα φράγµατα θεωρούνται πιο εύκολα στην κατασκευή τους και είναι οικονοµικά . Μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε µορφή κοιλάδας και δεν απαιτεί εξαιρετικής ποιότητας εδάφη θεµελίωσης. Κατασκευάζονται από γαιώδη υλικά της περιοχής, τα οποία διαστρώνονται κατά ζώνες από διαβαθµισµένο υλικό. Στο κέντρο κατασκευάζεται από αργιλικό υλικό ένας αδιαπέρατος πυρήνας και ακολουθούν οι εξωτερικές ζώνες, που εξασφαλίζουν την ευστάθεια του έργου και συνιστούν το κύριο σώµα του φράγµατος.

         Οι ζώνες αυτές είναι:

              (α) η µεταβατική, πάχους 2.5-4 m, αµέσως µετά τον πυρήνα, που συνίσταται από φίλτρο διαβαθµισµένου αµµοχάλικου και

               (β) η ζώνη από χονδρόκοκκα υλικά (κροκάλες, χαλίκια) µε κλίση πρανών που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του υλικού, τις συνθήκες ροής, την ποιότητα του εδάφους, τη θέση του αδιαπέρατου πυρήνα και τη σεισµικότητα της περιοχής.

Τέλος, πάνω από τη ζώνη αυτή τοποθετείται λιθορριπή προστασίας από ευµεγέθη τεµάχια βράχων.”

Πληροφορίες – Λίμνη Κατάφυτου

(1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φράγματα και Λιμνοδεξαμενές)

Η μελέτη και κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και Ευρωπαϊκά κονδύλια και ολοκληρώθηκε το 2001.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φράγμα Καταφυτου

0m
Ύψος Αναχώματος
0m
Μήκος Στέψης
0
Δαπάνη Κατασκευής
0m
Πλάτος Στέψης